Friday, July 17, 2009

Kenduri Arwah: Memetik pendapat Ulama' dari beberapa Kitab

Dipetik daripada http://fiqh-sunnah.blogspot.com

Yang Pertama:

Hadith yang sahih dikeluarkan oleh Abu Daud, A1-Tarmizhi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Jafar, beliau berkata, “Apabila tiba berita kematian Ja’far (bin Abi Talib), Nabi bersabda:

Maksudnya: “Hendaklah kamu membuat makanan kepada ahli Ja’far (isteri dan anak-anaknya), sesungguhnya telah menimpa mereka perkara yang mengharukan”.

Dalam Hadith di atas, Rasulullah s.a.w. mengarahkan jiran tetangga yang tinggal berhampiran dengan keluarga si mati membuat makanan kepada mereka yang ditimpa musibah dukacita kematian. Ja’far bin Abi Talib mati syahid dalam peperangan Mu`tah pada tahun kelapan Hijrah, sebaik sahaja berita kematiannya sampai, Nabi menyuruh jiran tetangganya melakukan perkara itu kepada keluarganya supaya meringankan beban dukacita dengan memberi makanan kepada mereka.

Yang Kedua

Hadith Jarir bin Abdullah r.a, Maksudnya: “Kami mengira perhimpunan orang ramai kepada ahli si mati dan membuat makanan selepas pengkebumiannya adalah dari ratapan kematian”

Diriwayatkan oleh Ahmad b. Hanbal dan Ibnu Majah dengan isnad yang sahih.

Hadith di atas menunjukkan kepada kita, bahawa orang ramai yang berhimpun di rumah ahli si mati dan memakan makanan yang dimasak dan dihidangkan oleh ahli si mati adalah dari perbuatan ratapan. Ratapan selepas kematian adalah perbuatan jahiliah dan hukumnya haram, sebagaimana dimaklumi.

Kedua-dua buah Hadith yang dipaparkan itu adalah terdiri dari Hadith-Hadith sahih. Hadith sahih amat tinggi martabatnya di mana ia menjadi sumber hukum yang kedua selepas kitab suci Al-Quran. Perbincangan di kalangan Imam-Imam mujtahid dan ulamak-ulamak agung dari empat mazhab mengenai hukum menjamu makan selepas kematian adalah pada asalnya berdasarkan kepada dua Hadith berkenaan.

Betapa kuatnya sesuatu hukum yang bersandarkan kepada Hadith sahih, sehingga Imam Syafiiy pernah menegaskan mengenai perkara itu, maksudnya, “Apabila sahihnya Hadith, maka itulah mazhab aku, jika tidak sahih, hendaklah kamu campakkannya di belakang dinding”.

3- Pandangan Ulamak Mengenai Menjamu Makanan Dan Perhimpunan Selepas Kematian.

Di bawah ini diperturunkan pesanan ulamak besar lagi mujtahid:

3-1 Imam Al-Syafi’e menegaskan dalam kitabnya (Al-Umm):

Maksudnya Aku suka jiran si mati atau orang yang mempunyai pertalian keluarga dengannya (keluarga jauh) memberikan makan kepada ahli mayat yang mengenyangkan mereka pada hari malamnya kerana itu adalah sunnah dan ingatan (zikir) yang mulia dan ianya perbuatan golongan yang baik-baik sebelum dan selepas kita, kerana apabila tiba berita kematian Jafar, Rasulullah s.a.w. bersabda, “Buatlah kamu makanan kepada keluarga Ja’far kerana telah menimpa mereka perkara yang mengharukan”.

Maksudnya: “Aku benci diadakan ma`tam iaitu perhimpunan, walaupun tidak ada tangisan kepada mereka, kerana sesungguhnya perbuatan itu memperbaharui dukacita dan membebankan makanan”.

3-2 Kata Imam Nawawi dalam Kitab Al-Majmu :-

Telah berkata Al-Syafiiy dalam Al-Mukhtasar: “Aku suka kepada kaum kerabat si mati dan kepada jirannya membuat makanan kepada ahli mayat yang mengenyangkan mereka pada hari dan malamnya, sesungguhnya ia adalah sunnah, dilakukan oleh golongan baik-baik. Kata Ashab kita (iaitu ulamak Fiqah Syafiiy) membuat pelawaan sungguh-sungguh supaya ahli mayat itu makan, walaupun mayat berada di negeri lain di sunatkan juga kepada jiran keluarga si mati membuat makanan untuk mereka”.

3-3 Mengikut Kitab Al-Fiqahi Ala Al-Madhahib Al-Arbaah:

Setengah daripada perbuatan bid’ah yang makruh apa yang dibuat oleh manusia sekarang ialah melakukan penyembelihan ketika turunnya mayat dari rumah, ataupun semasa mayat berada di kubur. Hukumnya bid’ah dan makruh menyediakan makanan kepada mereka yang berkumpul untuk memberi takziah, dihidangkan makanan untuk mereka seperti dilakukan (menjamu makanan) di majlis-majlis atau perayaan kerana kegembiraan.

Jika memberi makan kepada orang ramai selepas suatu kematian sedangkan pewaris itu belum cukup umur, maka hukumnya haram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Jarir bin Abdullah beliau berkata : “Kami mengira perhimpunan orang ramai kepada ahli si mati dan membuat makanan selepas pengkebumiannya adalah dari ratapan kematian”.

3-4 Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah (al-Fatawaa) berkata:

“Manakala ahli si mati membuat makanan dan memanggil orang ramai supaya memakannya, bahawa perbuatan ini tidak disyarakkan bahkan ia bid’ah berdasarkan kepada Hadith Jarir bin Abdullah kami mengira perhimpunan orang ramai kepada ahli si mati dan mereka memasak makanan untuk dijamu orang ramai adalah dari ratapan jahiliyyah”

3-5 Didalam Kitab Fiqh As-Sunnah, Oleh Sayyid Sabiq menyebut:

Di sunatkan membuat makanan kepada ahli si mati, kerana ianya dari perkara kebajikan dan taqarrub kepada Allah dari jiran tetangga dan dari kaum kerabat (yang jauh). Imam Syafiiy berkata:

Aku suka kaum kerabat si mati membuat dan memberi makan kepada ahli mayat yang boleh mengenyangkan mereka untuk hari dan malamnya, kerana ia adalah sunnah dan perbuatan golongan yang baik-baik.

Ulamak mengatakan sunat mempelawa sungguh-sungguh supaya ahli mayat memakan makanan yang diberikan itu supaya mereka tidak menjadi lemah lantaran tidak menjamah makanan di sebabkan terlampau terkejut dengan peristiwa kematian atau dengan sebab segan.

Imam-imam mazhab telah bersepakat kata bahawa hukumnya makruh ahli si mati membuat makanan untuk dijamu kepada orang ramai yang berkumpul kepada keluarga si mati. Kerana perbuatan itu menambahkan lagi musibah ke atas mereka dan memperbanyakkan lagi kesibukan di atas kesibukan mereka yang sediakan ada dan perbuatan itu tak ubah seperti kelakuan golongan jahiliyyah. Hujah ini berdasarkan Hadith Jarir bin Abdullah: “Kami mengira perhimpunan orang ramai kepada ahli si mati dan membuat makanan selepas pengkebumiannya adalah dari ratapan kematian”

Setengah ulamak mengatakan hukumnya haram ahli si mati membuat makanan untuk dijamu kepada orang ramai.

3-6 Di dalam Kitab Hukmu Al-Quran Lil Amwat menyebut:

Antara bid’ah yang diharamkan ialah ahli si mati menjamu makanan kepada orang yang memberikan takziah atau memberikan makan kepada fakir miskin selepas mengiring jenazah, pada hari Khamis, pada hari ketiga, pada hari keempat puluh dan tahunan. Tetapi yang sunnahnya sahabat handai dan jiran tetangga memberikan makanan kepada ahli si mati kerana Hadith Nabi bersabda: “Hendaklah kamu memberikan makanan kepada ahli Ja’far, sesungguhnya telah menimpa mereka perkara yang mengharukan”. Diriwayatkan oleh Tarmidhi dan selainnya dengan sanad yang sahih.

3-7 Di dalam Kitab Ahkam Al-Janaiz Wa Bida’uha, sheikh Muhammad Nashiruddin al-Albani menyebutkan, antara bid`ah apabila terjadinya kematian adalah:

(i) Ahli si mati menerima tetamu dengan memberikan makan kepada mereka.

(ii) Hukumnya bid’ah apabila menerima jemputan bagi jamuan makanan daripada ahli si mati.

3-8 Kitab Sabil Al-Muhtadi

Ringkasan yang difahami dari kitab ini ialah:

(i) Hukumnya bid’ah dan rnakruh jika dibuat kenduri makan selepas kematian dan dijemput orang ramai supaya memakan makanan itu, sama ada jamuan itu diberi sebelum mayat dikebumikan atau selepas dikebumikan..

(ii) Hukumnya juga makruh dan bid’ah kepada sesiapa yang menerima jemputan itu dan menghadirinya.

Teks asalnya berbunyi:

“Dan makruh lagi bid’ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukannya manusia atas memakan dia dahulu daripada menanam dia dan kemudian daripadanya seperti yang telah teradat dan demikian lagi makruh lagi bid’ah bagi segala mereka yang diserunya perkenankan seruan”.

3-9 Kitab Kasyfu Al-Litham

Ringkasan yang difahami dari kitab ini ialah:

(i) Hukumnya makruh dan dicela oleh syarak bila keluarga si mati memberi makan kepada orang ramai sebelum atau selepas dikebumikan mayat.

(ii) Hukumnya makruh dan dicela oleh syarak membuat penyembelihan di kubur.

(iii) Hukumnya makruh dan dicela oleh syarak apa yang dinamakan kaffarah dan wahsyah iaitu berhimpun dan berkumpul dengan memberi makan kepada orang ramai di malam pertama selepas pengebumian mayat, tujuh hari, dua puluh hari, empat puluh hari dan sebagainya seperti yang telah dijelaskan.

Teks asalnya berbunyi:

“Barang dikerjakan oleh ahli mayat daripada mempersembahkan makanan dan perhimpunan manusia atas dahulu daripada tanam mayat dan kemudian daripadanya dan menyembelih pada kubur dan demikian lagi yang dikerjakan oleh manusia dengan barang yang dinamakan dengan kaffarah dan daripada dikerjakan wahsyah yakni berhimpun memberi makan awal malam kemudian daripada ditanam mayat dan tujuh hari dan dua puluh hari dan empat puluh hari dan umpamanya yang demikian itu yang dibuat oleh kebanyakan orang itu maka adalah segala yang tersebut itu makruh yang dicela oleh syarak kerana tegah pada syarak.”

3-10 Kitab Bahru Al-Madzi

Maksudnya antara lain seperti:

(i) Keluarga si mati memasak makanan dan menghimpun orang ramai dan menjamu mereka makanan itu tidak ada sedikit pun sandaran riwayat yang boleh di pegang dan diikuti dari Nabi s.a.w dan dari sahabatnya.

(ii) Hukumnya bid’ah dan makruh jika keluarga si mati memasak dan mengumpulkan orang ramai dan menjamu mereka, kerana berpandukan Hadith Jarir bin Abdullah katanya, “Kami rnengira perhimpunan orang ramai kepada keluarga si mati dan mereka (keluarga) membuat makanan selepas pengebumian mayat adalah daripada perbuatan ratapan kematian”.

(iii) Yang sunnah dan sunat ialah kaum kerabat si mati yang jauh, jiran tetangga dan sahabat handainya memasak dan menjamu kepada ahli atau keluarga si mati sekadar mengenyangkan mereka pada hari dan malamnya.

Monday, July 13, 2009

Allah di langit atau tidak bertempat? : Suatu perbandingan (siri 2)

Mana satu yang betul ni?

Hujah golongan yang menyatakan "Allah berada di langit" :-

Hujah Para imam Ahlus Sunnah wa-al-Jama’ah (dan para Tabi’ Tabi’ien):

Telah berkata Imam abu Hanifah:

“Barangsiapa yang mengingkari sesungguhnya Allah berada di atas langit, maka sesungguhnya dia telah kafir.”

Telah berkata Imam Malik Bin Annas:

“Allah berada di langit sedangkan ilmu-Nya di tiap-tiap tempat dan tidak tersembunyi sesuatupun dari-Nya.”

Telah berkata imam as-syafi’e:

“Dan Allah di atas ‘arsy-Nya di atas langit-Nya.”

Telah berkata Imam Ahmad:

“Benar! Allah di atas ‘arsy-Nya dan tidak sesuatupun yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya.”

Telah berkata imam at-Tirmidzi:

“Telah berkata ahli ilmu: Dan Ia (Allah) di atas ‘arsy sebagaimana Ia telah menetapkan diri-Nya.”

(Rujukan daripada Kitab al-‘Uluw, oleh Imam az-Zhahabi)

Telah berkata imam Ibnu Khuzaimah:

“Barangsiapa yang tidak menetapkan sesungguhnya Allah di atas ‘arsy-Nya Ia istiwa’ di atas tujuh langit-Nya, maka ia telah kafir dengan Tuhan-Nya (setelah hujah ditegakkan)... (Sahih, dikeluarkan oleh al-Hakim di dalam kitabnya Ma’rifah ‘ulumil-Hadits, halaman 84)

Telah berkata Sheikhul Islam imam Abdul Kadir Jailani:

“Tidak boleh mensifatkan-Nya bahawa Ia (Allah) berada di tiap-tiap tempat (Allah di mana-mana). Bahkan wajib mengatakan, “Sesungguhnya Ia di atas langit (iaitu) di atas ‘arsy-Nya sebagaimana Ia telah berfirman: “ar-Rahman di atas ‘arsy, Ia istawa’”, di dalam surah Thoha, ayat ke 5.” (Fatwa Hamawiyyah Kubra, halaman 87)


Hujah golongan yang menyatakan "Allah wujud tidak bertempat" :

Syeikh Ibu hajar al-Haitami berkata: "Ketahuilah bahawasanya Imam al-Qarafi dan sebagainya telah menceritakan bahawasanya, Imam al-Syafi'e, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah berkata, Telah kafir orang yang berkata Allah s.w.t itu bertempat (ada posisi tempat), Allah itu berjisim (ada rupa dan kaifiat)..." (al-Minhaj al-Qawim : 224)

al-Imam al-Kabir Syeikh Abdul Qohir at-Tamimi berkata: "telah bersepakat (ulama Ahlul Sunnah Wal Jamaah) bahawasanya Allah s.w.t itu tidak bertempat dan tidak tertakluk dalam ruangan waktu" (al-Farqu Bainal Firaq : 333)

Sayyidina Ali k.r.w.j berkata : "sesiapa yang beranggapan bahawa tuahn kita mahdud (ada ruang lingkup tertentu atau ada had-had tertentu) bererti dia jahil tentang tuhan Maha Pencipta lagi Maha disembah. (Hilyatul Auliya': 1/73)


Imam Ja’far As-Sodiq r.a. berkata: “Sesiapa yang mengatakan bahawa Allah s.w.t. berada pada mana-mana tempat, atau berada atas sesuatu, atau berasal daripada sesuatu, maka dia telahpun syirik...” (risalah Al-Qusyairiyah: 6)


Cukuplah saja untuk kali ini, lain kali saya ketengahkan banyak lagi hujah kedua-dua pihak.. Insya Allah

Thursday, July 9, 2009

Allah di langit atau tidak bertempat? : Suatu perbandingan (siri 1)

Kita seringkali dihujani dengan kata-kata "Allah wujud tidak bertempat" dan "Allah berada di langit" sehingga ia mampu untuk membejatkan fikiran kita dengan persoalan ini, jadi saya berasa terpanggil untuk membuat beberapa kajian tanpa cenderung kepada mana-mana golongan dan sekadar menyata beberapa hujah di antara dua golongan tersebut.

Hujah golongan yang menyatakan "Allah berada di langit" :-

Jika ditanya perihal di manakah Allah? Katakanlah: “Allah itu di langit.”

Ini adalah berdasarkan hadis sahih berikut...

Ketika Mu’awiyah Bin al-Hakam as-Sulamy ingin memerdekakan hambanya (Jariyyah/hamba wanita) , beliau membawanya kepada Rasulullah s.a.w.;

Rasulullah bertanya kepada hamba tersebut: “Di manakah Allah (aina Allah)?” Jawab hamba itu: “Allah di langit (fis samaa’).” Baginda Rasulullah bertanya lagi: “Siapakah aku?” Jawab hamba itu lagi: “Engkau adalah Rasulullah.” Dan kemudian baginda Rasulullah bersabda, “Merdekakanlah dia, kerana dia seorang mukminah (wanita yang beriman). (Hadis Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab al-Janaiz wa Mawadhi’ as-Sholat, bab “Tahrimil Kalam fi Sholat wa Naskh Ma Kana Min Ibahah” (537) (33) dari Mu’awiyah bin al-Hakam as-Sulami. Juga diriwayatkan sekalian Jema’ah ahli Hadis, antaranya Imam Malik, Abu Daud, ad-Darimi, an-Nasai’e).


Hujah golongan yang menyatakan "Allah wujud tidak bertempat" :

Syeikh Ibu hajar al-Haitami berkata: "Ketahuilah bahawasanya Imam al-Qarafi dan sebagainya telah menceritakan bahawasanya, Imam al-Syafi'e, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah berkata, Telah kafir orang yang berkata Allah s.w.t itu bertempat (ada posisi tempat), Allah itu berjisim (ada rupa dan kaifiat)..." (al-Minhaj al-Qawim : 224)

Sengaja saya menyatakan hujah kedua-dua golongan dia atas semata-mata untuk memberikan ruang kepada pembaca untuk membuat penilaian ilmiah berdasarkan metodologi yang betul dan saya sangat alu-alukan kepada para pembaca untuk memberikan hujah tambahan agar kita dapat mencari kesimpulan yang tepat.

Monday, July 6, 2009

Zakat kepada orang kafir: Satu petikan pendapat dari INTERAKTIF ZAKAT (http://www.scribd.com/doc/16732246/Zakat-Maal?autodown=pdf)

Mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang mempunyai pengaruh atau kedudukan dalam masyarakat. Mereka diberi bagian zakat untuk kejelekan atau menarik kebaikan dari mereka. Terkadang dari mereka mempunyai iman yang lemah dan ada pula yang kafir. Zakat juga boleh diberikan kepada orang kafir yang diharapkan bisa beriman, ia diberi zakat untuk mengajak mereka kepada Islam dan membuat mereka cinta I atau menghormati (ajaran-ajaran) Islam . Dengan maksud agar hati mereka tenang dan berpegang teguh pada keimanan. Kaum ini sering ditemui pada keadaan kaum muslim lemah dan tidak ditemui ketika sedang jaya, seperti pada jaman Umar ra. beliau menghentikan pemberian zakat pada mereka karena pada masanya beliau Islam jaya. Mu'allafah qulubuhum sebagaimana yang tercantum dalam ayat Alqur’an menurut para ulama diperuntukan untuk dua jenis orang, yaitu kafir dan muslim dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Mereka diberi zakat untuk mendorong mereka agar masuk Islam sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw kepada Sofwan Bin Umayyah pada saat ia masih kafir.

- Orang yang dikhawatirkan kejelekan atau kejahatannya dengan harapan pemberian zakat tersebut menghentikan kejahatannya.

- Golongan yang baru memeluk Islam. Zakat diberikan kepada mereka dalam rangka memperkuat dan menambah keyakinan mereka terhadap Islam.

- Orang Islam yang lemah imannya dan dikhawatirkan akan menjadi murtad

- Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang masih mempunyai sahabat sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka zakat, diharapkan dapat menarik simpati sahabat-sahabatnya yang masih kafir untuk memeluk Islam. Diceritakan bahwa Abu Bakar pernah memberi zakat kepada Adi Bin Hatim dan Zibriqan Bin Badr, (Tafsir Al-Manar, Juz 10, hal. 574-577, cet. Kedua) padahal keduanya muslim yang taat, akan tetapi mereka mempunyai posisi terhormat dikalangan masyarakatnya.

Menurut pakar zakat Didin Hafidhuddin, pada saat sekarang bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga da’wah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam didaerah-daerah terpencil dan disuku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Juga dapat dialokasikan pada lembaga-lembaga da’wah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban dalam rangka mengcounter pemahaman-pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang kini sudah semakin merajarela. Juga dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan trainingtraining keIslaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Atau juga untuk mencetak berbagai brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam.

(Zakat dalam perekonomian modern, DR.K.H Didin Hafidhuddin, M.Sc, hal. 126)

Interaktif Zakat v.1 © 2007
Jl. Cilengkrang 1 No.32 Ujung Berung - Bandung – Indonesia
Tlp. 0856.2440.4185 - SMS online : 08.15.723.723.15
51

Jikalau berdasarkan petikan di atas, maka dapat di fahami di sini adalah tolerensi itu sangat penting dalam kehidupan dan sangat penting dalam uslub dakwah. Bagi mereka yang terlalu keras menyanggah pendapat al-Qaradhawi dalam bab ini seeloknya buatlah kajian yang menyeluruh terlebih dahulu sebelum menghukum orang lain. Dan jangan terlalu berpegang hanya satu pendapat sebab ditakuti ia cenderung kepada taklid buta. Jangan hanya pandai kata orang saja yang bertaklid buta sedang terlupa diri sendiri pun terjebak sama. Cadangan saya, boleh berpegang kepada pendapat sesiapa saja yang berlandaskan nas naqli tanpa menafikan pendapat orang lain yang juga betul selagi berlandaskan al-Quran.

Sunday, July 5, 2009

Benarkah dakwaan ini?

Di bawah disenaraikan sebagai tokoh wahabi Malaysia oleh mereka yang mendakwa kumpulan mereka Ahlul Sunnah Wal Jamaah.

Benarkah dakwaan mereka ini?

Apakah dengan mengeluarkan pendapat yang tidak sealiran dengan mereka lalu terus dicop sebagai wahabi?

Apakah mereka ini memberikan kenyataan yang bercanggah dengan al-Qur'an dan sunnah?

Kepada para pembaca yang dihormati sekalian, selidikilah dengan adil dengan kaedah methodologi penyelidikan yang betul, telus dan amanah...

Senarai ini saya petik dari :

http://www.carigold.com/portal/forums/showthread.php?p=1463341

TOKOH-TOKOH PENDOKONG IBN TAIMIYAH DAN WAHHABI DI MALAYSIA ;

1.Mohd Asri Zainal Abidin ( Mufti Perlis Muftary)
2.Abdullah Yassin ( Banyak kali ditangkap oleh JAIS kerana sebar fahaman wahabi di Masjid)
3.Rasul Dahri ( Wahabi pekat dari Singapore yang aktif di Johor)
4.Fath Bari Bin Mat Jaya ( Mustashar-pendakwah wahabi tajaan khas Saudi di Malaysia)
5.Hafiz Firdaus ( Bekas pemandu kapal terbang)
6.Mazlee Malek (Pensyarah UIAM)
7.Johari Mat ( Ketua Executive KIAS)
8.Juanda Jaya ( Pendakwah bebas )
9.Azwira (Pensyarah UKM)
10.Zahazan ( Penceramah IKIM)
11.Mahmood Zuhdiy Abdul Majid (pensyarah UM yang diupah untuk menulis pasal sumbangan Ibn Taymiyah)
12.Najib (Pensyarah Akademi Pengajian Islam Nilam Puri UM, dulu mengajar di KIAS)
13.Abdullah Qari Hj Salleh (Beliau menterjemah kitab Albany yang berjudul : Contoh Sembahyang Nabi.
14.Abdul Rasyid Idris
15.Abdul Basit Abd Rahman ( bekas pelajar Madinah sekarang mengajar di pondok Kelantan, ayah seorang alim pondok tapi anak…?)
16.Radi ( pensyarah USM)
17.Ariff Nazri (pensyarah UKM)
18.Maulana (’ala za’mihi) Asri Yusoff ( aktif di Kelantan, beliau pernah belajar di Pakistan)
19.Pertubuhan al-Nida’
20.Institut Ibn Qayyim Jauziyyah ( Pulau Pinang)
21.Al AHKAM ( laman web yang memecah belahkan umat )
22.INSTITUT AL-KHADEM.
23.Sekolah Qiblah
24.Semua yang sealiran dengan mujassimah musyabbihah ibn taimiyah dan wahhabiyah.

BINTANG-BINTANG KECIL WAHHABI

*Yaseer (asal dari bumi Sabah pelajar IRK tahun 4 di UIAM)
*Izree( pelajar tahun tahun UIAM)
*Abu Mohd Masri Usamah (pelajar ekonomi Tahun 3 di UIAM).

Sebenarnya tidaklah suatu perkara yang penting untuk menyebut kanak-kanak kecil seperti Masri ini dalam tulisan penulis kali ini, tetapi bila teringat kepada peribahasa melayu kita yang berharga “ Api Bila Kecil Menjadi Kawan Tetapi Bila Besar Menjadi Lawan”, penulis merasakan tidak boleh dibiarkan. Tambahan lagi, beliau pula adalah antara kanak-kanak spesis wahhabi yang sedang menjalani proses pengkaderan.

Sebagai makluman pembaca, beliau sering kali kelihatan di bangunan IRK dan bangunan-bangunan lain pada larut malam untuk menyebarkan risalah wahhabi ke bilik-bilik pensyarah-pensyarah dan pernah mendapat nama menboikot program Maulidurrasul yang dianjurkan oleh masjid UIAM. Risalah itu juga menghentam keras Ustaz Fuad Kamaluddin yang merupakan penceramah khas jemputan UIAM dengan menyifatkan beliau adalah pengikut dan berakidah seperti jemaah AL-Arqam.Tetapi malangnya pihak penganjur tidak melakukan apa-apa tindakan disiplin dan memandang remeh perkara tersebut tanpa ada tindakan susulan. Di samping itu juga, Masri pernah memecah rekod negara Malaysia mengatakan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolany berakidah selain daripada akidah Rasul yang mafhum mukhalafahnya beliau mengkafirkan sorang yang bergelar Amir Mukminin dalam bidang hadits tersebut…subhanallah.

Kesimpulannya disini,penulis berharap Ahli Cari Gold dapatlah mengenali dahulu penulisan hasil dari karya2 mereka diatas sebelum copy paste kedalam Thread untuk dijadikan bahan bacaan umum. Janganlah bersubahat dengan mereka kerana agenda mereka yang utama adalah memecah belahkan umat Islam atas topeng dan berdalangkan Yahudi!!!!

Janganlah kita kerana kurangnya ilmu hanya tahu hendak menyatakan kesalahan org itu org nie,org tu kafirlah apa lah, padahal diri sendiri yang jahil dan tidak mencapai kefahaman yang dituntut, Ketahuilah mengaji dlm ilmu Allah bukan dinilai dari pangkat MA atau PHD atau Profesornya, dan pangkat itu belum tentu boleh dipanggil Alim! Tapi yang menentukan Alim itu Allah taala. Lakukan dakwah dengan ikhlas.Bukan mahukan nama atau habuan dunia....... __________________

Friday, July 3, 2009

Antara Majalah Melenia Muslim dan Majalah i

Satu matlamat tapi jalan yang berbeza

Apabila saya membelek beberapa majalah tempatan yang memaparkan berita-berita semasa dan aliran pemikiran semasa, saya tertarik pada dua jenis majalah iaitu Milenia Muslim dan majalah i. Kedua-duanya berinformasikan pengetahuan Islam dan perkembangan masa kini. sangat menarik untuk dibaca malah sangat berbaloi dengan harganya berpatutan tapi sumbangannya sangat besar kepada pembaca. Dan sangat rugi kalau tidak memiliki kedua-dua buku tersebut bahkan lagi merugikan kalau hanya dibaca salah satu daripada majalah ini kerana ia akan mencetuskan kecenderungan yang tidak seimbang dalam konteks pemikiran Islam semasa.

Majalah yang sangat berinformasi ini mampu untuk mencambahkan idea perdebatan bagi mereka yang terlalu taasub kepada sesebuah aliran pemikiran Islam masa kini. Berkemungkinan ketaasuban itu menjurus kepada Wahhabi, Salafi, Ahbash, Liberalisme atau Pragmatisme. Namun yang paling jelas sekali ia lebih menjurus kepada dua aliran utama masa kini yang yang mengaku berpaksikan dua fahaman iaitu Salafi dan Ahlul Sunnah Wal Jamaah iaitu Wahhabi dan Ahbash. Masing-masing menegakkan fahaman mereka dan terlalu mudah untuk melemparkan sebarang tuduhan yang berbaur kekejian seperti kafir-mengkafir dan sesat- menyesatkan.

Apa yang saya dapati dari kedua-dua majalah ini adalah kecenderungan pihak pengurusan yang mempengaruhi isi kandungan majalah. Sekiranya pihak pengurusan syarikat majalah tersebut lebih cenderung kepada Ahbash maka isi kandungan majalah tersebut akan menerbitkan sumber-sumber yang mampu untuk menyokong aliran mereka dan berusaha memberikan fakta untuk memburukkan fahaman yang tidak sealiran dengan mereka begitu juga lah sebaliknya.

Di antara Majalah Milenia Muslim dan Majalah i, mengikut dapatan saya adalah Milenia Muslim lebih cenderung kepada fahaman Ahbash manakala Majalah i pula lebih cenderung kepada fahaman Salafi dan Wahhabi. Masing-masing berusaha menyanjung aliran masing-masing dengan memberikan fakta-fakta dari pelbagai sumber. Kebanyakan isi kandungan antara kedua majalah ini mempunyai fakta yang berbeza walaupun bersifatkan sumber pengetahuan semasa.

Oleh sebab itu, disarankan kepada para pembaca agar memilikinya kedua-duanya sekali supaya kita mampu untuk buat perbandingan dengan adil mengikut disiplin ilmu yang telus. Sebolehnya jangan terus memberikan keputusan atau hukuman selagi tidak membuat perbandingan dengan teliti dan menyeluruh. Jangan sekali-kali hanya membaca salah satu daripadanya kerana ia boleh mengundang ketidakseimbangan untuk membuat penilai yang setepatnya.

Wednesday, July 1, 2009

WAHHABI DAN KERAJAAN OTHMANIYYAH

ISU WAHHABIYYAH: TINGKAP YANG DISANGKA PINTU
June 29th, 2006 | by Abu Saif | 2,384 views | Print Print | Email Email |

Apabila isu Wahhabiyyah timbul di tengah masyarakat hari ini, ia membawa saya mengimbau kenangan pahit saya melihat perpecahan yang menimpa pelajar Malaysia di Jordan pada akhir 90’an. Perbalahan tentang soal Salaf dan Khalaf telah mengucar kacirkan kehidupan pelajar dan ia terus berlarutan hingga ke hari ini. Pada masa itu, saya bermastautin di Ireland dan datang ke Jordan pada musim panas.


Semasa di Ireland, saya ada seorang housemate berbangsa Perancis yang baru 9 bulan masuk Islam. Dia masuk Islam selepas terpikat dengan falsafah, dan keindahan syair-syair Jalaluddin ar-Rumi. Jadi, orangnya agak ‘sufi’ dan jiwanya halus. Sedikit malang, dalam usia Islamnya yang begitu muda, dia telah dirunsingkan dengan suntikan maklumat supaya di dalam perjalanan Islamnya, beliau hendaklah berhati-hati sebab jika tersilap, akan terjebak ke belenggu Wahhabiyyah!

Suatu hari, dia bersembang dengan saya secara peribadi, “Hasrizal, saya ada berita baik. Tapi tidaklah begitu baik.”

Hairan saya mendengarnya lalu saya bertanya, “Sofyane, kenapa awak berkata begitu? Saya kurang faham apa yang awak maksudkan.”

Katanya, “isteri saya mengandung dan tidak lama lagi saya akan menjadi bapa!”

Wah, ini sepatutnya menjadi berita gembira. Saya ingin dapatkan kepastian daripada Sofyane mengapa beliau menyambut berita gembira ini dengan kesugulan yang sedemikian rupa. Sofyane sering bercerita kepada saya betapa sunyinya hidup isteri beliau yang ditinggalkan di Paris kerana beliau terpaksa menghabiskan sisa pengajian di Ireland. Tentunya dengan kehadiran cahaya mata, ia bakal menjadi penyeri rumah tangga mereka.

Sofyane menerangkan bahawa beliau gembira apabila mendapat tahu isterinya mengandung. Tetapi dia dihantui rasa bimbang hingga menjadi paranoid. Katanya, dia orang sufi, suka kepada zikir-zikir dan amat meminati Jalaluddin ar-Rumi. Dia takut apabila anaknya menjadi dewasa, anaknya akan jadi Wahabi dan mengkafirkan dia kerana ’sufi’nya dia!

Ya Allah, jantung saya bagai mahu terputus mendengarnya.

“Sofyane, saudaraku. Apa yang kamu cakap ini? Mengapa sampai begitu sekali kamu berfikir?” saya pula yang kebingungan

Itulah kali pertama beliau menyebut tentang Wahhabiyyah kepada saya. Hal ini menyebabkan saya kaget dan apabila disiasat, rupa-rupanya Sofyane telah diberikan berbelas keping artikel tentang kesesatan dan bahaya Wahhabiyyah. Walhal ketika itu dia baru sahaja belajar bertatih di dalam ilmu Fardu Ain nya.

Artikel tentang Muhammad bin Abdul Wahhab yang datang dari Najd, kota sumber fitnah, kisah beliau menghalang orang ziarah makam Rasulullah SAW, dan pelbagai lagi artikel yang mendukacitakan saya, berada di tangannya. Sofyane keliru, dan kekeliruannya dikongsi bersama oleh ramai saudara baru di Eropah, lantaran kesilapan umat Islam sendiri. Mengajak orang masuk ke rumah ikut tingkap, dan bukannya pintu. Isu Wahhabiyyah hanyalah satu cabang dari Islam. Ia umpama jendela untuk kita melihat beberapa sudut Islam dan bukannya pintu keluar masuk Islam.

Ya, itu satu kenangan silam saya tentang Wahhabiyyah, dan saya tetap berpendapat, hanya penjenayah sahaja yang masuk ke rumah ikut TINGKAP dan bukannya PINTU.

ERA PRA KEMBARA ILMU

Semasa di Malaysia kira-kira pada tahun 1992, saya pernah membaca sebuah buku kecil di dalam Perpustakaan Tun Datu Haji Mustafa, iaitu perpustakaan sekolah saya (SMA Izzuddin Shah, Ipoh). Buku tu telah menyenaraikan Wahhabiyyah sebagai salah satu ajaran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ketika itu, saya terima sahaja hal tersebut tanpa melihat apa signifikannya. Apabila saya berangkat ke Jordan dan memulakan pengajian, kepala saya bersifir mudah sahaja. Saya Syafie di dalam Fiqh, saya Asya’irah di dalam Akidah. Wahhabiyyah pula terkeluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu semacam satu kepercayaan by default yang kita dapat dari silibus pelajaran di Malaysia.

Tetapi syukur, saya tidak pernah mengunci mana-mana pintu untuk menilai pandangan yang pelbagai. Saya amat bersyukur kepada Allah kerana sistem pengajian di Jordan amat terbuka dan kami sentiasa diajar secara perbandingan (comparative). Ia tidak memaksa seseorang menukar pegangan, sebaliknya ia memberi peluang kepada kita untuk melihat sesuatu isu dari horizon yang lebih luas dan sudut yang berbeza. Warga Syafi’iyyah berpeluang mengkaji bahan mazhab lain. Asyairah pula dapat meneliti bahan Maturidiah dan Salafiah.

Sistem pengajian yang seperti ini berpotensi untuk melahirkan pelajar yang dinamik, berfikiran terbuka dan tidak dibelenggu oleh ketaksuban yang merugikan. Namun, apa yang paling penting, Jordan mewajibkan pelajarnya hadir ke setiap kelas. Kalau 6 kali pelajar tidak hadir ke kelas, mereka mahrum (disekat) daripada menduduki peperiksaan akhir. Ini memaksa pelajar untuk terus membiasakan diri dengan suasana kelas. Kita banyak berdamping dengan pensyarah. Maka selain ilmu yang diajar, pelajar juga mendapat tempias akhlak, khususnya akhlak kita dalam membawa ilmu berkenaan.

Jadi, apabila kita konsisten ke kelas, pemikiran kita sentiasa dididik agar bermanhaj. Saya masih ingat, semasa di dalam subjek Hadith al-Ahkam, kami berbalah dengan pensyarah tentang sejauh mana perbahasan para Fuqaha’ berkaitan masalah kewajipan suci daripada kedua-kedua hadas apabila hendak memegang mushaf al-Quran. Akhirnya kami sekelas diberi masa seminggu untuk pergi ke perpustakaan dan mengumpulkan semua dalil yang diguna pakai oleh ulama semua mazhab di dalam bab ini. Sama ada dalil al-Quran, Hadith, Qiyas, kaedah Usul Fiqh atau apa sahaja, semuanya dikumpulkan dan dianalisa satu persatu di dalam kelas.

Ini merupakan teknik yang sangat baik. Ia mengajar kita untuk bersikap adil terhadap ilmu, Insya Allah. Syaratnya, anda ke kelas!

Sebahagian daripada tuntutan silibus pengajian di Jordan, saya dikehendaki membaca buku daripada pelbagai aliran. Saya dikehendaki membaca pelbagai buku seperti Kubra al-Yaqiniyyat al-Kauniyyah oleh Dr. Ramadan Saeed Al-Buthi dan Maqalaat al-Islamiyeen oleh Imam Abu al-Hasan Ashaari. Dalam masa yang sama, saya juga dikehendaki membaca, memahami dan boleh membahaskan buku-buku karangan ulama yang dilabelkan Wahhabiyyah (walaupun mereka lahir, hidup dan mati beratus tahun sebelum kemunculan Muhammad bin Abdul Wahhab) seperti Ibn Taimiyyah dengan bukunya Al-Ubudiyyah, Fatwa Al-Humawiyah Al-Kubra dan sebagainya. Tidak lupa, buku anak murid Ibn Taimiyyah iaitu Ibn Qayyim al-Jauziyyah, malah tulisan-tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri.

Berbekalkan fikiran saya tenang, adil terhadap ilmu dan kebenaran, maka demi Allah, saya tidak nampak dari sudut manakah, kesemua buku yang saya sebutkan tadi (sama ada aliran Salaf mahu pun Khalaf), yang membolehkan saya menghukum Wahhabiyyah, ‘Asyairah mahu pun Maturidiah terkeluar daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah.

KESIMPULAN YANG SIHAT

Saya amat selesa dengan nasihat pensyarah-pensyarah kami semasa di Jordan. Kata Dr. Abdullah Mustafa Zeib al-Fawwaz dan Dr. Abd el-Rahman Ibrahim Abd el-Halim Zaid el-Kilani, “sama ada kamu memilih aliran Salaf, mahu pun Khalaf, mana-mana yang membawa kamu kepada beriman dengan YAKIN kepada Allah, maka teruskan sahaja dengan manhaj itu!”. Saranan yang sama saya peroleh daripada tokoh-tokoh seperti Hasan al-Banna yang berjIWA DA’IE walaupun FAQIH pada akal dan pengkhususan bidang mereka. Tokoh-tokoh seperti ini lebih berusaha mencari dan menyebarkan titik persamaan di antara manhaj yang pelbagai itu, berbanding dengan perbezaan yang rationya terlalu kecil dan boleh ditolak ansurkan.

CINTA OTHMANIYYAH BENCI WAHABI?

Saya juga seorang pengkaji Sejarah Khilafah Othmaniyyah. Semenjak di tahun kedua pengajian saya di Jordan, saya sudah melengkapkan diri dengan segala ilmu alat yang perlu ke arah mendalami Sejarah Othmaniyyah.

Saya berusaha mempelajari Bahasa Turki, belajar Bahasa Othmaniyyah (Osmanlica), belajar cara membaca manuskrip Othmaniyyah, berbelas kali berulang-alik ke Turki, berkeluarga angkat bangsa Turki, tinggal serumah dengan kawan-kawan Turki, memasak masakan Turki, malah mengigau di dalam Bahasa Turki! Cuma berkahwin sahaja yang tidak dengan orang Turki sahaja yang saya tidak buat!

Alhamdulillah, selepas pelbagai dugaan dan rintangan, kini saya berada di IIUM, menyambung pengajian saya di peringkat Sarjana, di bidang yang amat saya minati ini.

Saya cintakan Sejarah Othmaniyyah Saya serahkan diri kepada bidang ini secara bersungguh-sungguh terutamanya selepas melihat gambar Sultan Abdul Hamid II dibaling dengan batu oleh puak sekular di Istanbul. Terutamanya selepas saya bertemu dengan catatan Sultan Abdul Hamid II “I am sure that the historians will vindicate me, and even if the Turkish historians do not do so, I am certain that some foreign historians will do me justice”.

Akan tetapi apabila saya banyak menghabiskan masa membaca karangan-karangan ulama di zaman mutakhir kerajaan Othmaniyyah, saya dibebankan dengan timbunan penulisan mereka yang mencela dan mencaci Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, semacam sudah ada satu trend. Lazimnya, kalau mahu cinta kepada Othmaniyyah, perlulah bermusuh dengan Wahhabiyyah.

Syukur kepada Allah, dengan bekalan manhaj ilmu yang diajar semasa di Jordan, saya boleh mencipta C ketika pilihan yang popular hanyalah A dan B.

Saya amat mencintai Sejarah Othmaniyyah tetapi cinta saya bukan buta. Saya bersedia untuk mengiktiraf sudut-sudut hitam Sejarah Othmaniyyah, termasuklah kelakuan-kelakuan buruk Gabenor Othmaniyyah yang bertugas di Tanah Arab.

Peristiwa seperti penyalahgunaan kuasa Gabenor Othmaniyyah di Tanah Arab, malah bencana seperti Armenia Massacre 1895, harus dianggap sebagai peristiwa yang berpunca daripada aliran Turanism yang taasub Turki dan anti Othmaniyyah yang Islamiah. Ia bukan polisi Kerajaan ‘Islam’ Othmaniyyah. Tidak mungkin Sultan Osman dan Sultan Muhammad al-Fatih merestuinya.

Gerakan Muwahhidin yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab muncul pada tahun 1811M sedangkan ketika itu, Khilafah Othmaniyyah sedang berdepan dengan ancaman dalaman dari kumpulan the Young Ottoman, pemuda Islam Liberal Othmaniyyah yang baru pulang dari Eropah. Desakan mereka supaya undang-undang negara dirombak, memaksa Othmaniyyah mengecilkan kuasa Khalifah dan seterusnya mengisytiharkan Tanzimat pada tahun 1839, iaitu versi undang-undang negara yang memperkenalkan sistem Sultan Berperlembagaan. Di sinilah detik-detik kemasukan anasir bukan Islam, merebak luas di dalam masyarakat Othmaniyyah, sedangkan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab sukar untuk dilihat hubung kaitnya dengan sumbangan kepada kehancuran Othmaniyyah pada tahun 1924 tersebut. Terlalu jauh pada jarak dan masa.

Oleh yang demikian, dakwaan yang mengatakan bahawa Gerakan Wahhabiyyah telah menjatuhkan Khilafah Othmaniyyah, adalah suatu kenyataan yang menyimpang dari fakta sejarah. Apatah lagi, apabila kenyataan ini disiarkan secara meluas di media massa tempatan, saya kabur tentang motifnya. Apakah kenyataan ini mahu ‘memancing’ pihak kerajaan supaya menggunakan pendekatan penguatkuasaan undang-undang ke atas Wahhabiyyah di atas dasar Wahhabiyyah boleh menjatuhkan kerajaan pemerintah sebagaimana Wahhabiyyah pernah menjatuhkan Khilafah Othmaniyyah?

Pada saya, kefahaman seperti ini tidak berasas. Asas sejarah tiada, asas politik pun tidak ada. Setakat pengetahuan saya yang terhad ini, antara gerakan yang benar-benar memainkan peranan menjatuhkan Khilafah Othmaniyyah adalah gerakan revolusi Mustafa Kemal Ataturk yang telah didahului oleh penyebaran fahaman Nasionalisme melalui kemunculan kumpulan the Young Ottoman, the Young Turk dan parti Ittihad ve Terakki. Kerana Nasionalisme, pelbagai daerah seperti Armenia, Bulgaria dan Tanah Arab memberontak. Semuanya didorong oleh perasaan satu bangsa yang lebih tinggi dari bangsa yang lain, lalu berlaku manipulasi sentimen kebangsaan oleh Lawrence of Arabia terhadap Syarif Hussin bin Ali sehingga tercetusnya Revolusi Arab 1916. Ia tiada kena mengena dengan reformasi Islam yang diperkenalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih 100 tahun sebelumnya.

Malah jika dapat disabitkan dalam Sejarah tentang adanya tindakan menentang Khilafah Othmaniyyah oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, ia akan duduk di bawah pemberontakan rakyat tempatan di Tanah Arab yang tidak bersetuju dengan penyalahgunaan kuasa Gabenor Othmaniyyah yang ditugaskan di Tanah Arab semata-mata. Ia bukan polisi negara, tetapi penyelewengan pegawai yang bertindak menurut kehendak peribadi.

Untuk justifikasi penentangan ini, sama ada oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, mahu pun kumpulan-kumpulan lain, kita harus akur bahawa “untuk sekumpulan manusia yang sejahtera Akidah dan Fiqhnya membuat pembacaan politik yang salah, ia adalah sesuatu yang boleh diterima akal”. Akidah yang sejahtera serta Fiqh yang luhur oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan jaminan untuk beliau dan gerakannya membuat bacaan politik yang tepat. Namun, kesilapan pendirian politik, tidak mungkin dijadikan alasan untuk memangkah Akidah dan Fiqh Wahhabiyyah.

SULTAN ABDUL HAMID II DAN GERAKAN WAHABI

Malah saya sendiri gembira apabila Dr Muhammad Abdul Hamid Harb telah menterjemahkan sekeping manuskrip Othmaniyyah yang tersimpan di Perpustakaan Sultan Abdul Hamid (Yildiz Sarayi) tentang rekod kerajaan Othmaniyyah terhadap kemunculan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Manuskrip itu ditulis oleh Muhammad Kamil bin Nukman atau lebih dikenali sebagai Ibn Daraami al-Homsi. Manuskrip itu bertarikh 27 Ramadhan tahun 1312H, setebal 82 keping iaitu 164 muka surat. Ia ditulis atas permintaan Sultan Abdul Hamid II yang mahu mengetahui secara terperinci tentang hal ehwal Semenanjung Tanah Arab dari segi geografinya, sosio budayanya, dan termasuklah kesan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab.

Antara isi kandungan manuskrip tersebut ialah kisah bagaimana seorang Badwi telah kehilangan untanya. Lalu dia pergi ke kubur seorang alim bernama Saad dan meratap, “Wahai Saad, wahai Saad, pulangkan untaku!” Hal ini berlarutan selama beberapa hari dan akhirnya, perihal Badwi yang meratap di kubur syeikhnya itu sampai ke pengetahuan Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau telah datang kepada Badwi tersebut lalu berkata:

“Apa masalah kamu?”

“Aku kehilangan untaku. Sebab itu aku datang ke kubur syeikh aku. Sesungguhnya Syeikh Saad pasti boleh memulangkan kepadaku untaku yang hilang itu!”, jawab orang Badwi itu tadi.

Muhammad bin Abdul Wahhab bertanya, “siapakah syeikh kamu yang kamu maksudkan itu?”

Si Badwi menjawab, “inilah dia syeikh aku, yang duduk di dalam kubur ni!”

Lalu Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, “Ya Sheikh! Kamu adalah kamu dan kamu hidup serta kamu yang hidup tak mampu mendapatkan untamu. Apa hal pula kamu minta dari syeikh kamu sedangkan dia adalah mayat yang sudah mati. Bagaimana mungkin untuk dia keluar dari kubur untuk mencarikan kamu apa yang kamu sendiri tidak mampu lakukan? Sudahlah, tinggalkan lah si mati itu, mintalah pertolongan daripada Allah dan bukannya dari si dia yang sudah tertanam di bawah batu ini. Dia sudah menjadi tulang. Janganlah kamu minta dari Saad, sebaliknya mintalah daripada Tuhan Saad. Jangan sebut: wahai Saad! Sebaliknya sebutlah: wahai Tuhan Saad! Sesungguhnya Dia berkuasa untuk memulangkan untamu. Ingat, bukan Saad, tapi Tuhan Saad. Dan ketahuilah bahawa Allah itu Maha Berkuasa atas segala sesuatu!” (muka surat 31)

Ibn Daraami al-Homsi yang menulis manuskrip itu, membuat komentar untuk Sultan Abdul Hamid II dengan berkata, “sesungguhnya nasihat-nasihat Muhammad bin Abdul Wahab telah pun disebarkan kepada kabilah-kabilah Arab dan mereka menerimanya dengan baik, malah kesannya juga amat teguh. Pandangannya tersebar ke seluruh pelosok Semenanjung Tanah Arab dari hujung ke hujung, meliputi Haramain serta Iraq, Hijaz dan bandar-bandar yang lain.” (muka surat 32) [rujuk Al-Othmaniyyun fee at-Taareekh wa al-Hadharah oleh Dr. Muhammad Abdul Hamid Harb, terbitan Darul Qalam, Dimasyq, cetakan kedua 1419 / 1999)

Ini adalah sebahagian daripada catatan tentang Muhammad bin Abdul Wahhab yang saya baca dari sumber sejarah Othmaniyyah. Banyak lagi yang boleh dikaji, termasuklah di dalam koleksi nasihat Snouck Hurgronje kepada Pegawai-pegawai Belanda yang berpuluh jilid di Perpustakaan IRCICA di Yildiz Sarayi, Istanbul.

Sehingga ke era pemerintahan Sultan Abdul Hamid II (1876 – 1908) sentimen menyalahkan gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai punca keruntuhan Khilafah Othmaniyyah, TIDAK BERLAKU.

GOLONGAN YANG MEMUSUHI WAHABI

Namun saya pasti, golongan yang memusuhi Wahhabiyyah ini ramai.

Pertamanya adalah Syiah. Mereka amat benci kepada Wahhabiyyah, mungkin bermula dengan kebencian mereka terhadap Sheikh al-Islam Ibn Taimiyah yang telah menulis kitab Minhaaj as-Sunnah. Buku ini terus berfungsi zaman berzaman sebagai benteng yang mempertahankan kemurnian Aqidah ahl-Sunnah wa al-Jamaah daripada pencemaran Tauhid, Fiqh dan Akhlak oleh dakyah Syiah.

Keduanya, tradisi pengajian Islam oleh warga pondok dan pesantren di Kepulauan Melayu melalui susur galur Makkah al-Mukarramah. Saya masih cuba memahami, apakah perselisihan faham di antara Sidi Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah ketika itu yang tidak sependapat dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, berpindah kepada anak-anak muridnya yang kemudian pulang ke Kepulauan Melayu dan menjadi pemimpin ilmu serta masyarakat. Ada ruang kabur di situ yang mesti diselesaikan, kerana mungkin ada warisan kesilapan fakta yang berlaku di sana, generasi demi generasi.

Golongan ketiga yang memusuhi Wahhabiyyah adalah golongan Islam Liberal. Mungkin pendekatan Wahhabiyyah yang sinonim dengan ketegasan mereka di dalam pemahaman teks al-Quran dan al-Hadith telah menyesakkan dada golongan Islam Liberal yang mahu melepaskan diri daripada cengkaman tradisi Islam yang mereka anggap sebagai ‘penghalang kemajuan dan kebebasan beragama’.

Dan terkini, golongan yang memusuhi Wahhabiyyah adalah Amerika dan konco-konconya apabila Wahhabiyyah dikaitkan sebagai fahaman anutan Osama bin Laden serta Abu Bakar Al-Bashir. Maka sifir mereka ialah:

Wahhabiyyah = Osama bin Laden = Abu Bakar al-Bashir = Nordin Mat Top = Dr Azahari = Terrorist!

Sifir ini memang luar biasa, namun hanya sehari selepas Dr Uthman el-Muhammadi mengungkapkan kebimbangannya terhadap Wahhabiyyah di Mingguan Malaysia (26 November 2005), sifir ini muncul dengan panas lantas pelbagai spekulasi luar biasa timbul.

PERLU DIPERJELASKAN

Adalah amat penting untuk saya jelaskan di sini, saya bukan berusaha mempertahankan Wahhabiyyah kerana taasub saya kepadanya atau mana-mana kumpulan. Tetapi apa yang ingin diketengahkan adalah soal kewajipan kita memenangkan AL-HAQ iaitu KEBENARAN, mengatasi sahsiah dan sentimen hawa nafsu semata.

Sama ada kritikan itu ditujukan kepada Wahhabiyyah, Ahli Khalaf mahu pun Salaf atau sesiapa sahaja, ia mestilah dibuat berasaskan bukti yang sahih lagi teruji.

Semasa Puteri Saba’ mendengar berita kedatangan Nabi Sulaiman ‘alayhi al-Salam ke negaranya, beliau telah membuat suatu kenyataan yang dirakamkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya:

“Sesungguhnya raja-raja, apabila masuk ke sebuah negeri, mereka merosakkannya, dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia hina-dina …”

Lantas Allah SWT mengiyakan spekulasi Puteri Saba’ dengan firman-Nya:

“… dan sedemikian itulah mereka akan lakukan.” (al-Naml : 34)

Kenyataan tentang tabiat raja-raja itu disebut oleh seorang penyembah matahari, seorang perempuan Musyrik. Tetapi oleh kerana kenyataan itu benar, Allah SWT memuliakan kebenaran lantas mengiyakan kenyataan tersebut. Demikianlah Islam memuliakan KEBENARAN, dan sebarang sikap yang mengutamakan SELAIN KEBENARAN, adalah tercela dan membinasakan agama. Kebenaran pula, dibuktikan serta dipertahankan dengan HUJAH, dan bukannya SYAKHSIAH atau andaian kosong.

Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikan kami upaya mengikutnya. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan kurniakan kepada kami kekuatan untuk menghindarinya, Amin.

ABU SAIF @ www.saifulislam.com
56000 Kuala Lumpur